Občianske združenie Lietajúca ryba založili zanietení ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú neformálnemu vzdelávaniu, práci s mládežou, tvorbe vzdelávacích nástrojov a príprave metodík.

Cieľom občianskeho združenia Lietajúca ryba je podpora učenia sa, vzdelávania a rozvoja ľudí pre nich prirodzeným spôsobom, predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania možností a príležitostí pre učenie sa,
 • zohľadnenia individuálneho rozmeru a potrieb človeka pri učení sa a celoživotnom rozvoji,
 • ponúknutím alternatív k súčasným spôsobom vzdelávania a učenia sa,
 • zavádzania inovatívnych riešení aktuálnych spoločenských problémov a výziev,
 • participáciou na procesoch a aktivitách vedúcich k rozvoju spoločnosti a jej členov v rôznych oblastiach.

Za účelom dosiahnutia cieľa vykonávame nasledujúce činnosti:

 • vzdelávacie, konzultačné a informačné aktivity,
 • realizácia prieskumov, výskumov a analýz,
 • tvorba a šírenie odborných, metodických materiálov a publikácií,
 • návrh, tvorba a implementácia vzdelávacích a informačných materiálov,
 • návrh, tvorba a multiplikácia výchovno-vzdelávacích umeleckých a kultúrnych podujatí,
 • implementácia a multiplikácia programov a projektov,
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami pre naplnenie cieľa združenia,
 • iné činnosti smerujúce k naplneniu cieľa občianskeho združenia.