Podmienky používania

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom interaktívnej hry Príbeh Tróje (ďalej spoločne len „hry“) je Lietajúca ryba, IČO: 54811783, DIČ: 2121799988, so sídlom: Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, emailová adresa: lietajucaryba (zavináč) lietajucaryba (bodka) eu (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania hry upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a používateľom hry (ďalej jednotlivo len „používateľ“).
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania hry. Používateľ svojim používaním hry potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Čl. II. Obsah a použitie hry

 1. Prístup k hre a jej používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu k tejto hre, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k hre pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
 2. Obsah hry je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré do hry prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
 3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah hry zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah hry.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah hry nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa alebo autora, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.

Čl. III. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov používateľov hry (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 1. Hra nespracúvava žiadne osobné údaje ani nezbiera žiadné štatistiké údaje o používaní hry. Nežiadá registráciu používateľa.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 20. deň po odoslaní.
 2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 06. 06. 2023.