(Ne)bezpečne v sieti – projekt, ktorý nás naštartoval a posilnil našu spoluprácu

Už v roku 2018, kedy predseda nášho OZ (Ján Smatana), vtedy ako spoluzakladateľ Centra pre podporu neformálneho vzdelávania a člen výkonnej rady písal projekt pod organizáciou CeNef , (Ne)bezpečne v sieti, ( Erasmus+ ), vedel s kým chce na projekte spolupracovať. Boli to medzi inými aj aktuálni členovia občianskeho združenia Lietajúca ryba.

Projekt reflektoval na aktuálne potreby, ktoré si dnešná doba, spoločnosť, ale aj trh práce vyžaduje. Uvedomovali sme si, že v dnešnej dynamickej dobe už k presadeniu sa na trhu práce, udržaniu sa v konkurenčnom prostredí, ale aj budovaniu hodnôt a postojov nepostačujú len základné vedomosti a poznatky zo škôl. Zároveň sme vnímali výhody, ale aj úskalia, ktoré sú spojené s vývojom technológií a využívaním informačných a komunikačných technológií.

Preto od 1. marca 2019 až do februára 2022 pracovali ľudia pod hlavičkami Centra pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef, SR), Digitálna inteligencia (digiQ, SR)  a Asociace pro medzinárodní otázky, z.s. (AMO, ČR) na spoločnom projekte (Ne)bezpečne v sieti. Toto zoskupenie partnerov s rôznym prístupom, ale podobnými cieľmi, dávali predpoklad na tvorbu kvalitných a inovatívnych výstupov a zabezpečenie kvalitných podujatí. Projekt koordinoval aktuálny člen nášho OZ Lietajúca ryba (Ján Smatana). Spolu s ostatnými aktuálnymi členmi nášho OZ (Júlia Balážová, Lenka Eliáš Čuchtová a Peter Smatana) a ďalšími expertmi zo Slovenska a Českej republiky venovali tvorbe intelektuálnych výstupov.

Súčasťou projektu (Ne)bezpečne v sieti bolo mimo iného, vytvorenie publikácie a interaktívnej vzdelávacej webovej aplikácie k rozvoju kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a digitálneho občianstva.

V projekte sme sa venovali témam:

  • Mediálna gramotnosť,
  • Kritické myslenie,
  • Bezpečne online,
  • Digitálne občianstvo.

A čo sa v rámci projektu vytvorilo?

Interaktívna webová aplikácia, ktorá žiakom/mladým ľuďom, ale aj širokej verejnosti poskytne informácie k témam kritické myslenie, mediálna gramotnosť a ako systematicky pracovať s informáciami. Lektorom a pedagógom umožní otvárať nové témy, ktoré chcú online preberať a riešiť so svojimi žiakmi. Platforma lektorom, resp. vyučujúcim, umožní sledovať prístup žiakov / účastníkov k téme, ich postrehy i zdroje, z ktorých čerpajú. Tento nástroj nie je len jednorázovo využiteľný pri oboznámení sa s jednou danou témou, ale užívatelia ho môžu pravidelne používať a riešiť rôzne témy (snáď aj s prístupom kritický mysliaceho a mediálne gramotného človeka).

Aplikácia je dostupná na stránke: https://kurz.myslim.eu/

Publikácia (Ne)bezpečne v sieti – manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore – tím odborníkov a odborníčok pripravili aj publikáciu, určenú hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale aj pedagógom, ktorí chcú preniesť cez neformálne vzdelávanie do škôl aj témy, ktorým sa v projekte venujeme. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných blokov.

  • Blok teoretických informácií a blok aktivít a metodických materiálov. Teoretická časť sa skladá zo štyroch tematických kapitol (mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo). Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry.
  • Druhá časť publikácie obsahuje praktické informácie a aktivity pre rozvoj kompetencií mladých ľudí v témach: mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo. Keďže pri aplikovaní týchto aktivít sa využívajú metódy a techniky neformálneho vzdelávanie, v úvode tejto časti sú zhrnuté základné informácie o neformálnom vzdelávaní, čím sa vyznačuje a ako ho aplikovať v práci s mládežou. V úvode každej aktivity je uvedená základná charakteristika tak, aby čitateľ hneď vedel, či táto aktivita je vhodná pre vzdelávanie, ktoré chce realizovať.

Publikácia vrátane ďalších materiálov je dostupná na stránke: https://myslim.eu/sk/publikacia/

Okrem práce na uvedených intelektuálnych výstupov sme spolupracovali aj na ďalších projektových aktivitách, vrátane: školení, workshopov a konferencií 🙂 Viac informácií o realizovanom projekte a jeho aktivitách nájdete na stránke: https://myslim.eu/

To, že tento projekt bol kvalitne pripravený a zrealizovaný pod vedením nášho predsedu svedčí aj to, že Národná agentúra Erasmus+, tento projekt označila ako príklad dobrej praxe a jeho výstupy sa ďalej využívajú a šíria.

A aj vďaka tomuto projektu, našej vzájomnej spolupráci, programu Európskej únie (Erasmus+) a rovnakému nastaveniu pri riešení úloh a vzdelávaní, sme sa ľudia, ktorí sme sa dlhodobo poznali a mali chuť niečo meniť rozhodli takto spojiť a prinášať nové trendy, zážitkové vzdelávanie aj pod novom hlavičkou občianskeho združenia Lietajúca ryba.