Misia – Svet Infovek

V projekte „Misia – Svet Infovek“ nadväzujeme na naše predchádzajúce aktivity a prácu s témami kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo s využitím metód a techník neformálneho vzdelávania a za použitia IKT nástrojov a aplikácií.

Vďaka podpore od Nadácie Orange môžeme zážitkovým spôsobom priniesť témy ako je kritické myslenie a zodpovedné správanie v online svete žiakom základných škôl v Prešove a v Martine.

Názov projektu: Misia – Svet Infovek

Trvanie projektu: december 2022 – jún 2023

Miesto realizácie: Prešov, Martin, Poprad

Koordinujúca organizácia: Lietajúca ryba

Zapojené partnerské školy:

  • Súkromná základná škola, Volgogradská 3, 080 01 Prešov
  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine, Ul. S. Tomášika 1, Martin

Krátka anotácia projektu:

V rámci projektu budú vytvorené pracovné a metodické materiály pre zážitkový vzdelávací workshop k témam kritické myslenie, práca s informáciami a nenávistné prejavy v online prostredí, aj s využitím IKT nástrojov. Počas projektu bude zrealizovaných 5 workshopov s využitím vytvorených materiálov a interaktívnych nástrojov pre žiakov základných škôl v mestách Martin a Prešov (minimálne 2 workshopy v každom meste). Taktiež budú realizované 2 workshopy pre multiplikátorov (pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení) z viacerých inštitúcií, aby vedeli tieto prístupy a témy preniesť aj do praxe za využitia zážitkových metód. Vďaka projektu budú systematickým prístupom vytvorené vzdelávacie materiály a prístupy, aplikované do praxe a pripravené na ich šírenie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange.