Rozbehli sme spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou v Prešove

Od januára 2024 rozbiehame spoluprácu s ďalšou strednou školou v Prešove. Tentokrát nás do spolupráce oslovila Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36, so sídlom v Prešove, ktorá v rámci schváleného projektu realizuje vzdelávacie aktivity pre zamestnancov školy a získané vedomosti aplikuje do vzdelávacieho procesu medzi žiakmi svojej školy.

Naše občianske združenie Lietajúca ryba, ako partnerská organizácia ma počas realizácie projektu zabezpečovať vzdelávacie aktivity pre pedagógov, odborné konzultácie a supervíziu pri aplikovaní naučených metód a techník aj do praxe. Po zrealizovaných podujatiach medzi žiakmi, budeme spolupracovať aj pri reflexii a hodnotení aktivít.

V rámci neformálneho/zážitkového vzdelávania sa budeme venovať nasledujúcim témam:

1. Neformálne vzdelávanie – úvod do neformálneho vzdelávania, ako a prečo využívať metódy neformálneho a zážitkového vzdelávania v školskom prostredí v témach kritické myslenie, práca s informáciami a rešpektujúca/tolerantná komunikácia.

2. Kritické myslenie – úvod do témy kritické myslenie, základné pojmy, čo to je a ako prácu s touto témou možno preniesť do vzdelávacieho procesu.

3. Práca s informáciami – ako zodpovedne pracovať s informáciami.

4. Čo ovplyvňuje naše rozhodnutia – faktory, ktoré môžu ovplyvniť naše rozhodnutia.

5. Rešpektujúca komunikácia a bezpečné prostredie – ako podporovať rešpektujúcu komunikáciu a prispievať k budovaniu pozitívnej klímy.

Sme veľmi radi a ďakujeme zamestnancom a vedeniu školy, že oslovili práve nás do spolupráce v tomto projekte. Veríme, že tento projekt je len začiatkom ďalšej spolupráce, prepájanie sektorov a vzájomného obohacovania.

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.