Aj my máme možnosť prispievať k hodnotovému vzdelávaniu na SPŠE v Košiciach

Naše občianske združenie Lietajúca ryba má možnosť byť partnerom v projekte, ktorý realizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, a ktorý je zameraný na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania na školách.

Tento projekt je podporený od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ktorého cieľom je posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov – a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia. Ide hlavne o:

  • rešpektovanie dôstojnosti každého človeka, vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy;
  • a overovanie faktov, rešpektovanie výsledkov vedeckého bádania a odmietanie neoverených a nepravdivých informácií a prezentácie názorov založených na dezinformáciách.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, v spolupráci s ďalšími partnermi, vrátane nášho združenia Lietajúca ryba – Akadémia zážitkového vzdelávania sa zameriava na podporu mediálnej gramotnosti/Rozvoj kritického myslenia/Podporu participácie členov školskej komunity na tvorbe pravidiel školy a na ich uplatňovaní. Cieľovou skupinou sú hlavne žiaci 1. – 3. ročníka školy, skupina dobrovoľníkov zo žiackej komunity pôsobiacej v školskom parlamente, ale aj skupiny žiakov participujúce na aktivitách školy či už formou rovesníckej skupiny alebo dobrovoľníckych aktivít rôzneho charakteru.

Naše združenie ma s využitím metód a techník neformálneho vzdelávania prispieť k rozvoju mediálnej gramotnosti a rozvoju kritického myslenia.

Počas série 12 workshopov v rozsahu dvoch hodín budeme zážitkovými a neformálnymi metódami rozvíjať u žiakov kritické myslenie a poukazovať na prácu s informáciami, vrátane: rozoznávania zdrojov informácií, manipulačných správ, hoaxov a iných dezinformačných správ.

Sme veľmi radi, že vďaka podporenému projektu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR máme možnosť spolupracovať s SPŠE v Košiciach a aj vďaka zážitkovému vzdelávaniu rozvíjať kompetencie mladých ľudí a pedagógov aj v Košickom kraji.