Aj naši členovia zohrali úlohu pri tvorbe Stratégie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre mládež na roky 2023 – 2028

Stratégia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre mládež na roky 2023 – 2028, s výhľadom do roku 2033, definuje kľúčové oblasti, ciele a opatrenia, ktoré majú zlepšiť život mladých ľudí v kraji. Príprava a spracovanie tohto dokumentu trvala vyše 1,5 roka a celu prácu koordinovala a zastrešovala Rade mládeže Prešovského kraja (RMPK), ktorá mimo iného sieťuje a zastrešuje organizácie venujúce sa práci s mládežou v Prešovskom kraji. Participatívnu tvorbu tohto strategického dokumentu podporil aj Odbor školstva Úradu PSK.

Sme radi, že súčasťou realizačného tímu, ktorý sa podieľal na tvorbe tohto dokumentu, a svojimi skúsenosťami prispeli k vytvoreniu Stratégie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre mládež na roky 2023 – 2028, s výhľadom do roku 2033 boli aj aktuálni členovia tímu Lietajúca ryba.

  • PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová pôsobila ako metodička procesu strategického plánovania a facilitátorka pracovných skupín.
  • Ing. Ján Smatana pôsobil ako analytik pri spracovaní dát a facilitátor pracovnej skupiny.

Ako už bolo spomenuté, tvorba dokumentu trvala vyše 1,5 roka a celý proces prebiehal vo viacerých krokoch. Podstatným zdrojom informácií pre tvorbu stratégie bol prieskum potrieb a kvality života mladých ľudí pôsobiacich v kraji, ktorý realizovala RMPK v spolupráci s PSK v roku 2021. Do prieskumu sa zapojilo 4 369 relevantných respondentov. Finálny dokument vznikol v spolupráci zástupcov z 28 organizácií, ktoré pôsobia v oblasti práce s mládežou. Vo fáze pripomienkovania pripravovanej stratégie sa zapojilo aj 44 mladých ľudí z rôznych časti regiónu.

Na základe potrieb mladých ľudí sa tak v stratégií podrobne definovalo päť kľúčových oblastí: Mladí ľudia v centre záujmu PSK, Zdravie a zdravý životný štýl, Dobrovoľníctvo, Vzdelávanie a zamestnanosť a Participácia.

Dôležitým míľnikom je schválenie tohto dokumentu prešovskými krajskými poslancami na zasadnutí, ktoré prebehlo 17.4.2023 v Prešove. Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) (od času: 2:24:25): záznam zo zastupiteľstva 17.4.2023

Celé znenie strategického dokumentu je zverejnené na webstránke RMPK: Stratégia PSK pre mládež na roky 2023 – 2028

Veríme, že schválenie tohto strategického dokumentu je len prvým krokom ku skvalitňovaniu života mladých ľudí v Prešovskom kraji a na tento dokument budú nadväzovať ďalšie aktivity.